CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
VÀ XÂY DỰNG SÀI GÒN

Thực hiện các thủ tục pháp lý môi trường

SENCO thực hiện các thủ tục pháp lý môi trường như:

- Xin giấy phép xả thải

- Giấy phép khai thác nguồn nước

- Giấy phép khai thác nước mặt, nước ngầm

- Lập báo cáo nghiên cứu 

- Đánh giá tác động môi trường